شرکت معدنی هسلا Hecla ، تولیدکننده طلای ارزان قیمت :: گوهرها, جواهرات و سنگهای قیمتی

گوهرها, جواهرات و سنگهای قیمتی

معرفی جواهرات نقره، انگشتر،نگین، گردنبند، سنگهای قیمتی و زیورآلات، عتیق و نقره

گوهرها, جواهرات و سنگهای قیمتی

معرفی جواهرات نقره، انگشتر،نگین، گردنبند، سنگهای قیمتی و زیورآلات، عتیق و نقره

معرفی جواهرات نقره، انگشتر،نگین، گردنبند، سنگهای قیمتی و زیورآلات، عتیق و نقره جواهر نگین انگشتر طلا عکس جواهرات نگین گوهر گردنبند سینه ریز سنگ قیمتی نقره زیورآلات
چهارشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۰۴:۲۵ ب.ظ

شرکت معدنی هسلا Hecla ، تولیدکننده طلای ارزان قیمت

شرکت معدنی هسلا Hecla ، تولیدکننده طلای ارزان قیمت

هسلا Hecla در ایالت متحده امریکا تحت عنوان تولید کننده بزرگ نقره اولیه و تولیدکننده طلای مرغوب مشهور است. نام Hecla معمولاً همراه با هر دو فلز گرانبها بوسیلهسرمایه گذار مطرح می شود. سهام معمولی Hecla در بازار سهام نیویورک بیش از ۴۰ سال تحتنماد HL دادو ستد میشود....

شرکت معدنی Hecla در سال ۱۹۸۱ تأسیس گردید. این شرکت دارای تاریخچه قوی معدنی برای تولید فلزات قیمتی است ...
شرکت معدنی Hecla در سال ۱۹۸۱ تأسیس گردید. این شرکت دارای تاریخچه قوی معدنی برای تولید فلزات قیمتی است. با تاریخچه مؤثر شرکت، قادر به رقابت در زمینه نگهداری و تولید مواد معدنی است. دفتر اصلیشرکت در Coeurd’Alene، آیداهوبا سابقه ۱۱۵ ساله در تولیدات واقع شده است.
Hecla یکی از تولیدکنندگان ارزان قیمت طلا در آمریکای شمالی با تولید ۶ میلیون انس نقره با متوسط ارزش تولیدی ۹۶/۲ دلاربه ازای هر انس در سال ۲۰۰۵ بوده است.
شرکتHecla درحدود ۱۴۰۵۵۹ انس طلا با ارزش تولیدی ۳۳۷ دلار به ازای هرانس تولیدکرده است. شرکت دارای کانسارهای اکتشافی و معادن بهره بردار در پنج قارهجهان می باشد. کانسارهای اکتشافی عالی Hecla، بهره برداری ماهرانه، حداقل بدهی و وضعیت نقدینگی مناسب که سرمایهگذاری مناسبی برای فلزات قیمتی است، فراهم می نماید.
معادن، فرآوری ها و اکتشافات Hecla برای طلا و نقره در ایالت متحده، مکزیک وونزوئلا واقع شده اند. هم اکنون تولیدات نقره شرکت از دو معدن نقره Greens Creek و Lucky Friday بهخوبی معدنکاری طلا در LaCamorra Unit در ونزوئلا انجام می شود. در سال ۲۰۰۵ معدن Greens Creek آلاسکا۹/۲ میلیونانس نقره تولید نمود، معدن Lucky Friday در شمال آیداهو ۴/۲ میلیون انس ومعدن SanSebastian واقع در مکزیک تقریباً ۸/۰ میلیون انس نقره تولیدنمودند. معدن LaCamorra Unit در ونزوئلا ۱۰۱۴۷۴ انس طلا در سال ۲۰۰۵ تولید نموده است.
Hecla در ایالت متحده امریکا تحت عنوان تولید کننده بزرگ نقره اولیه و تولیدکننده طلای مرغوب مشهور است. نام Hecla معمولاً همراه با هر دو فلز گرانبها بوسیلهسرمایه گذار مطرح می شود. سهام معمولی Hecla در بازار سهام نیویورک بیش از ۴۰ سال تحتنماد HL دادو ستد میشود.
- تاریخچه
در ۱۴ اکتبر ۱۸۹۱ شرکت معدنی Hecla در ایالت آیداهو تشکیل شد.بنیانگذاران شرکتAmasa Campbell، PatsyClark و John Finch معدنکاری را در این دهه آغازنمودند. در طول تاریخ این شرکت، Hecla به عنوان راهنمایی برای تولید داخلی نقره،سرب و اخیراً هم به عنوان تولیدکننده اصلی طلا و کانی های صنعتی مطرح شدهاست.
در ۱۲ جولای ۱۸۹۸ شرکتمعدنی جدید Hecla درایالت واشنگتن ایجاد گردید. سرمایه گذاری برای یک میلیون سهم با ارزشاسمی ۲۵ سنت، سهامHecla در سه ماه به ۴۵ سنت به ازای هر سهم افزایش یافت.مدیریت Hecla شروعبه خرید مناطق مجاور معدن سرب Hecla نمودند.
در سال ۱۹۷۶ Hecla با یک توافق نامه به توسعه معدن مس درآریزونا پرداخت.در سال ۱۹۷۷ با سقوط قیمت مس، ۱۵۰۰ نفر شاغل در Lakeshore اخراج شدند و معدن بسته شد. ارزش Lakeshore برایشرکت Hecla تقریباً۹۶ میلیون دلاربوده است. برادرانHunt قیمت بیش از ۵۰ دلار برای هر انس نقره تعیین کردند.در پاسخ، قیمت سهامHecla از ۲۵/۵ دلار در ژانویه ۱۹۷۹ به بالاتر از ۵۰/۵۳ دلار در ژانویه ۱۹۸۰رسید. این شرکت بهترین مجری در بازار سهام نیویورک در سال ۱۹۷۹ بوده است.
- نتایج اقتصادی
در دسامبر ۲۰۰۴ با یکی شدن ترازنامه، ۲/۱۸ میلیون دلاربرای دسته بندی مجدد نقدینگی و معادل نقدینگی به صورت سرمایه گذاری کوتاه مدتهزینه شده است. میزان وجوه در گردش این وضعیت ۲/۱۸ میلیون و ۷/۳۱ میلیون با دسته بندیمجدد برای فعالیت های سرمایه گذاری در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۳ بوده است.
دسته بندی مجدد برای گزارش های گذشته دارایی های جاری، کل دارایی ها،وضعیت سرمایه در گردش یا نتایج بهره برداری ها بدون شدت انجام شد و گزارشهای قبلی وجوه در گردش از بهره برداری ها و فعالیت های مالی بوده است.
این شرکت ۲/۶۲ میلیون دلار برای اکتشافات و توسعه مجدد در مواد معدنی در محدوده معدنی پنج قاره جهان در طول ۲۰۰۵ به خصوص با نتایج جالب توجه درایالت متحده امریکا و مکزیک هزینه کرده است.
 Hecla درحدود ۴/۱۰ میلیون انس ذخایرقطعی و احتمالی نقره را در شروع ۲۰۰۶ همراه با مقدار زیاد ذخایر نقره بهعلاوه این ذخایر تعیین نموده است. ذخایر قطعی و احتمالی ۶۹۸۳۵۱ انس بوده که به۱۳۵۶۴۴ انس کاهش یافته است، که تقریباً همین مقدار در سال ۲۰۰۵ معدنکاریشده بود. Hecla انتظار دارد کهبرنامه های اکتشافی مشابهی در سال ۲۰۰۶ وجود داشته باشد.
در طول ۲۰۰۵، Hecla اولینتولیدکننده ارزان قیمت نقره در شمال آمریکا به شمار می رفت. این شرکت ۶ میلیون انسنقره با متوسط قیمت ۹۶/۲ دلار به ازای هر انس و ۱۴۰۵۵۹ انس طلا تولیدنموده است. اولین تولید طلای شرکت Hecla از ذخایر معدنی ونزوئلا با تولید۱۰۱۴۷۴ انس طلا با متوسط قیمت ۳۳۷ دلار به ازای هر انس بوده است. بالارفتن قیمت سوخت دیزلی، فولاد، سیمان و انرژی باعث افزایش قیمت تولیدات بهرهبرداری های Hecla کهتمام آنها بهره برداری زیرزمینی بوده، می شود.
- بهره برداری ها
- معدن Greens Creek ایالتمتحده امریکا
واحدGreens Creek در Admiralty Island در نزدیکی Juneau آلاسکا واقع شده و در کلاس جهانی به عنوانمعدن نقره با مقدار تولیدات فراوان روی، طلا و سرب رده بندی شده است. Hecla دارای۷۳/۲۹ درصد سهام معدنGreens Creek است و بوسیله شرکت معدنی Greens Creek که یکی از شرکت های فرعی Rio Tinto بودهمورد بهره برداری قرار گرفته است.
معدنGreens Creek دارای تولید ۹/۲ میلیون انس نقره و۲۱۶۳۱ انس تولیداتطلا برای Hecla درسال ۲۰۰۵ بامتوسط ارزش تولیدی ۴۶/۱ دلار به ازای هر انس بوده است. در سال ۲۰۰۶، انتظارمی رود میزان تولیداتGreens Creek تقریباً مشابه با تولیدات سال ۲۰۰۵ با پتانسیلی برای کل ارزش تولیدی باشد.
  -  معدن San Sebastian مکزیک
واحدSan Sebastian در قسمت مرکزی مکزیک ۷۱۷۸۶۰ انس نقره و ۱۷۱۶۰ انسطلا در سال ۲۰۰۵ با کل ارزش نقدی ۲۷/۲ دلار به ازای هر انس نقره، با وجودتغییرات در دستگاه های خردکننده در طول نیمه اول سال و بسته شدن بهرهبرداری ها بوده است. امتداد بسته شدن معدن با یک قرارداد کار رضایتبخش باعثشد تا از تواناییHecla برای کار در منطقه جلوگیری به عمل نیاید. بعد از چهار سالبهره برداری و تولید مجموعاً ۲/۱۱ میلیون انس نقره و ۱۵۵۹۳۷ انسطلا از این معدن تولید گردید.
La Camorra Unit – Bolivar ونزوئلا
در سال ۲۰۰۵، La Camorra Unit حدود۱۰۱۴۷۴ انس طلا با ارزش نقدی کل ۳۳۷ دلار به ازای هر انس با متوسط عیار ۵۶/۰ انس طلابه ازای هر انس تولید نمود. عیار ۱۸ درصد پایین تر نسبت به سال ۲۰۰۴ باعث افزایش ارزش پول آنها گردید.
ساختار اصلی پروژه با قرار دادن تونل قائم معدن La Camorra در سال ۲۰۰۵ کامل شد.
واحد LaCamorra به بهره برداری ها و اکتشافات ونزوئلایی ها برمیگردد. هم اکنونمعدن LaCamorra در حال بهره برداری و توسعه Mina Isidora در ادامه کار آن معدن است. تولیدات محدود کانسنگ در سال ۲۰۰۵ انجام شد و سرعت تولیدات Mina Isidora در اواسط ۲۰۰۶ افزایش خواهدیافت. کل کانسنگ معدنMina Isidora برای فرآوری و خردایش به معدن La Camorra منتقل شده است. 
در این کارخانه از روش لیچینگ کربن استفاده می شود. کانسنگ در سهمرحله خردشده و شامل خردکننده های فکی اولیه با خردکننده ثانویه و خردکننده سومیهمراه با صفحه لرزان بوده است.
مدار خردکننده شامل سنگ شکن گلوله ای اولیه و ثانویه میباشد. کانسنگ زمینی با محلول سیانید ترکیب شده و تصفیه گشته، سپس جریان مخالفلیچینگ کربن باعث جذب سطحی طلا می گردد. سپس کربن علامت گذاری شده و طلا بازیافت می شود وشمش های طلا به سومین قسمت فرآوری فرستاده می شوند. بازیافت آسیابتقریباً ۹۵ درصد می باشد.
کل تجهیزات فرآوری، زیربناها، امکانات در شرایط خوبیقرار دارند. کارخانه در سال ۱۹۹۴ تأسیس شد و در فواصل معین جایگزین میشد. کارخانه قادر به فرآوری تقریباً ۷۰۰ تن کانسنگ در روز می باشد.
در طول ۲۰۰۴، برنامه حفاری برای فعالیت های شرکت معدنیکوچک در ناحیه MinaIsidora انجام می شود
. شرکت تمام کانسنگ خود را برای فرآوری به La Camorra میفروشد.
توسعه Mina Isidora _ محدوده معدنی Block B - El Callao ونزوئلا
معدنMina Isidora در ۷۰ کیلومتری شمال La Camorra برروی Block B درمحدوده ElCallao به عنوان قسمتی از واحد La Camorra شناخته می شود. انتظار می رود که معدنبه ظرفیت کامل تولیدات در اواسط سال ۲۰۰۶ دست یابد. کل کانسنگ Mina Isidora درکارخانه فرآوری LaCamorra در ۷۰ مایلی جنوب آن مورد فرآوری قرار خواهد گرفت. 
پروژه بلوک اکتشافی Hollister – Midas نوادا
در طول سال ۲۰۰۵، اکتشافات زیرزمینی در پروژه طلای Hollister DevelopmentBlock کاهش یافت، در شمال نوادا رگه ها قطع شده، عیار بالای طلا رانشان میدهند. تحت شرایط سخت زمینی و منابع آب و نهایتاً آب و هوای مرطوب در اواخر۲۰۰۵ کندی پیشرفت را در پی داشت. گرچه، جایگرینی ریگ حفاری زیرزمینی دراواخر فوریه ۲۰۰۶ قرار داده شدند.
Hecla حدود ۵۰ درصد سهام Hollister را از شرکت طلای Great Basin با پیش بینی کامل شدن مطالعات امکانسنجی در اوایل سال ۲۰۰۷ بدست آورد.

مقالات مشابه :

معرفی شرکت طلای آتلانتیک

معرفی شرکت معدنی ریو تینتو

معرفی شرکت طلای گلد فیلدز

معرفی شرکت طلای نیو گینا

معرفی گوهرها و سنگ هاى قیمتی افغانستان

معرفی سنگ های قیمتی صنعتی کهن و فراموش شده در ایران

سلطان‌ مروارید

مروارید ، گوهر عشق و شانس

مروارید گوهری قیمتی

خواص درمانی مروارید Pearl

خواص مروارید Pearl

مروارید سنگ متولدین خرداد، گوهر شانس‌ و نیکبختی‌

شناخت مروارید،گوهر دریا

خواص درمانی مروارید

خواص درمانی و شفابخش مروارید

معرفی انواع مراورید ،شیوه شناخت مروارید اصلی از بدلی

سنگ قیمتی مروارید تاهیتی

گوهر قیمتی: مروارید آکویا

مروارید

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی