شناخت شرکت طلای آتلانتیک Atlantic :: گوهرها, جواهرات و سنگهای قیمتی

گوهرها, جواهرات و سنگهای قیمتی

معرفی جواهرات نقره، انگشتر،نگین، گردنبند، سنگهای قیمتی و زیورآلات، عتیق و نقره

گوهرها, جواهرات و سنگهای قیمتی

معرفی جواهرات نقره، انگشتر،نگین، گردنبند، سنگهای قیمتی و زیورآلات، عتیق و نقره

معرفی جواهرات نقره، انگشتر،نگین، گردنبند، سنگهای قیمتی و زیورآلات، عتیق و نقره جواهر نگین انگشتر طلا عکس جواهرات نگین گوهر گردنبند سینه ریز سنگ قیمتی نقره زیورآلات
چهارشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۳۸ ق.ظ

شناخت شرکت طلای آتلانتیک Atlantic

شناخت شرکت طلای آتلانتیک Atlantic

Plutonic یکی از مهمترین شرکت های اکتشافی و معدنی طلای استرالیا در سال ۱۹۸۵ با سرمایه گذاری ۴۵ میلیون دلار و صرف بیش از ۱بیلیون دلار در سال ۱۹۹۸ بوسیله شرکت معدنی Homestake بوده است. Plutonic با رشد به تولیدات سالیانهبیش از ۵۰۰۰۰۰ طلا از پنج معدن بهره برداری کننده در غرب استرالیا رسیده است....

نام شرکت طلای Atlantic در لیست شرکت های اکتشافی طلای استرالیا (ASX code ATV) قرار گرفته است. هیأت ...

نام شرکت طلای Atlantic در لیست شرکت های اکتشافی طلای استرالیا (ASX codeATV) قرار گرفته است. هیأت مدیره شرکت طلای Atlantic ( در گذشته شرکت سرمایه گذاری الماس بوده) قبلاً در بلند مدت مجری و مدیر شرکت Plutonic Resources، یک شرکت معدنکاری و اکتشافی طلای موفق استرالیایی بوده کههم اکنون مالک آن شرکت طلای Barrick می باشد.
هدف شرکت طلای Atlantic کشف ذخایر طلای سودده باپتانسیل قابل توسعهبرای دستیابی و اکتشاف محدوده معدنی قابل فعالیت می باشد. در ادامه استراتژیشرکت بر روی اکتشافات و توسعه پروژه طلای Touquoyدر Nova Scotia کانادا متمرکز شده بود.
موقعیت پروژه های شرکت طلای Atlantic واقع در استرالیا
در ژانویه ۱۹۹۹ گروهی از سرمایه گذاران بوسیله Mr Ron Hawkes که کنترل Atlantic Gold را بدست گرفته، هدایت شد.
Plutonic یکی از مهمترین شرکت های اکتشافی و معدنی طلای استرالیا در سال ۱۹۸۵ با سرمایه گذاری ۴۵ میلیون دلار و صرف بیش از ۱بیلیون دلار در سال ۱۹۹۸ بوسیله شرکت معدنی Homestake بوده است. Plutonic با رشد به تولیدات سالیانهبیش از ۵۰۰۰۰۰ طلا از پنج معدن بهره برداری کننده در غرب استرالیا رسیده است. این تولیدات با اکتشافات مجموعاً ۱۱ میلیون انس ذخایر طلا، عمدتاًدر غرب استرالیا با ارزش اکتشافی کمتر از ۱۴ دلار به ازای هر انس، در طولدهه ۱۹۹۰ بوده است.
معدنTouquoy هم اکنون بر روی ذخایر با پتانسیل باقابلیت معدن کاری روباز بیش از ۵/۰ میلیون انس طلا با قسمت فوقانی محرک و معدنکاری امیدبخش و مشخصات فرآوری مناسب متمرکز شده است. Diamond Ventures توانست ۷۵ درصد سهام این پروژهرا بدست آورد.
مناطقNova Scotia – شناسایی نقاط اکتشافی در منطقه وسیع با آنومالی بالای کشف نشده، با مالکیت کل با جزئیات بیشتر اکتشافی و کانی زایی مناسب روی ماده معدنی سرمایه گذاری مشترکCaribou و دیگر مناطق بهره برداری شده در Wine Harbour و Miller Lake بودهاست.
- سودجاری از چندین پروژه اضافی بدست می آید:
Ellendale، غرب استرالیا -۵۳ درصد سود مدیریت در سرمایه گذاری مشترکEllendale واقع در مجاورت شرکت الماس Kimberley معدن الماس دایر جدید که در سال آخر ۶۲۵۵۱ قیراط با متوسط قیمت ۲۵۸ دلاربرای هر قیراط و پیش بینی بازیابی ۸/۱ قیراط با گذشت چهار سال تا ژوئن ۲۰۰۸بوده است.
Kookynie، غرب استرالیا – ۵۰ درصدسود در محدوده معدنی در Eastern Goldfields که میزان ذخایری درحدود۶۲۰۰۰ انس طلا در چهار کانسار (Diamantina, Clark, Redlake و Admiral Underground) رانشان می دهد. بهترین مقاطع حفاری در خارج از کانسار در ۳۶ متر با ۵۶/۳ گرمدر تن از عمق ۳۵ متری در کانسار Butterfly North بوده است.
Beaconsfield، تاسمانیا- لیسانس اکتشافی در مجاور ماده معدنی عیار بالای استرالیا با تولید از معدن طلا به شمار می رود.
- نتایج اقتصادی
گزارش مالی بر اساس قیمت تاریخی طلا تهیه گردید و به دلار استرالیاارائه شد. آماده سازی گزارش مالی برطبق استانداردهای محاسباتی استرالیا نیاز به مدیریتبرای تخمین نیازمندی ها ومفروضات که بر روی کاربردهای آنها تأثیرگذاربوده و تخمین موارد گزارش شده و بدهی ها، درآمدها و مخارج داشته است.
تخمین و مفروضات مربوط برپایه آزمایشات گذشته و تغییرات در فاکتورهایدیگر که تحت این شرایط منطقی هستند، بوده است.
نتایج واقعی ممکن است با تخمین های موجود متفاوت باشد. سیاست هایمالی موجود بوسیله Consolidated Entity در شرکت اجرا شد.
- کانسار طلای Touquoy
معدنکاری طلا در این منطقه از سال ۱۸۷۷ آغاز شد و به طورمتناوب تا سال ۱۹۳۶ ادامه یافت، تعدادی بهره برداری زیرزمینی کوچک و معدنروباز در اطراف قسمت مرکزی پروژه توسعه یافتند. در حدود ۲۶۰۰۰ انس طلا از حدود ۱۵۰۰۰۰ تنسنگ اسلیت، کوارتز و سنگ های یخچالی فرآوری شد.
این پروژه در قسمت مرکزی Nova Scotia تقریباً در یک ساعت و ربعی جاده خاکی از Halifax واقعشده است. این منطقه عمدتاً از جنگل پوشیده شده است.
کانسار طلای Touquoy در گروه Meguma، توالی از گلسنگ و ماسه سنگ های اوردویسین و در میانه ایالت Nova Scotia قرارگرفته است.
موقعیت کانسار طلای Touquoy بر روی نقشه
 از اواسط دهه ۱۸۰۰ درحدود ۶۰ کانسار طلای زیرزمینی درون گروهMeguma معدنکاری شده اند، که در مجموع میزان تولیدات آنها ۲/۱ میلیون انس بوده است.کانسار Touquoy گرچهدر قسمتی از این کانسار قرار گرفته طلا در کل سنگ میزبان پراکنده شده و دراصل به رگه های کوارتزی ارتباطی ندارد.
علاوه بر این توسعه پروژه طلای Touquoy با توسعه اکتشافی هم در منطقه و در نزدیکی معدن بر اساس ذخایر موجود در منطقه انجام شده است.
ATV اعتقاد دارد که عیار بالا برای کانسارهای اضافی Touquoy ۱) در جای دیگر درون ماده معدنی Touquoy به سمت کارخانه ۲) به سمت بالای کانسار Touquoy درون ناحیه Meguma بوده است.
- ناحیه اکتشافی Nova Scotia
علاوه بر توسعه پروژه طلای Touquoy در Nova Scotia Atlantic Goldبه صورت تدریجی ناحیه اکتشافی و موقعیت نزدیک معدن براساس ذخایر موجود ایجاد شده است. دورتر از ماده معدنی Touquoy، ATV اعتقاددارد که منطقه ای که به اصطلاح Meguma نامیده می شود،با عیار بالا برای کانساراضافی نوع Touquoy میباشد.
در ادامه تکمیل اولین شناسایی های انجام شده در منطقه،برنامه حفاری RAB باجستجوی نوع Touquoy کانسارقابل معدنکاری به صورت روباز بر روی ۱۰۰ درصد ATV در محدوده Touquoy در طول ( شمالی آن) در تابستان سال ۲۰۰۵ در Caribou کهدر ۹ کیلومتری شمال Touquoy قرارگرفته، تعیین گردید. هدف از این حفاری اکتشافی حفرکردن برای بازیابی سنگ بستر، به منظور تعیین ویژگی های زمین شناسی و ژئوشیمیایی خواهد بود.
گمانه ها قائم و در ظاهر ۸۰ متر دور از مقطع عرضی هستند. عمق متوسط آنها ۷ متر تا حداکثر بیش از ۲۰ متر است. در زونمرکزی آنومالی زیاد طلا- آرسنیک در طول بیش از ۸ کیلومتر در حاشیه معدن Caribou دیدهمی شود. سطوح ژئوشیمیایی بوسیله حفاری ها در طول روند Caribou با تعدادی از امتدادهای مجاور از کانسار طلای Touquoy متناسب شدند. سنگ میزبان آرژیلیت های حاوی پیروتیت چین خورده با بیش از چند صد متر ضخامت وکاملاً مشابه سنگ میزبان کانسار طلای Touquoy است. این نتایج امیدبخش و تولید بیش از۹۰۰۰۰ انس طلا (ازسال ۱۸۶۹ تا ۱۹۷۴) از مناطق معدنی Caribou ( شامل Lake Lode واقع در منطقه سرمایه گذاری مشترک Caribou، هدف اکتشافی بسیار مناسبیرا برای ذخایر استراتژیکی در نزدیکی پروژه طلای Touquoy نشان می دهد.
- معدن طلای Beaconsfield
شرکت از قرارداد اکتشافی با معدن Beaconsfield کناره گیری کرد و فعالیت هایخود را برروی پروژه طلای Touquoy متمرکز کرده است. ۱۰۰درصد سهام شرکت در لیسانس اکتشافی بر روی امتداد شمالی پروژه در تراست Cabbage Tree، و رسوبات میزبان معدنطلایBeaconsfield بوده است.
- پروژه Mt Drysdale
پروژه MtDrysdale در New South Wales واقع شده، لیسانس اکتشافی در ۳۰کیلومتری شمال Cobar درمی ۲۰۰۳ به کانیزایی طلای تحت اکتشاف در محیط زمین شناسی منطقه در معدن Peak ( با تولیدی بیش از ۲ میلیون انس درگذشته و تولیدات کنونی ۱۱۰۰۰۰ انس در سال برای شرکت for Wheaton River Minerals ) اعطاشد، که در جنوب Cobar واقع شده است.

مقالات مشابه :

معرفی شرکت معدنی ریو تینتو

معرفی شرکت طلای گلد فیلدز

معرفی شرکت طلای نیو گینا

معرفی گوهرها و سنگ هاى قیمتی افغانستان

معرفی سنگ های قیمتی صنعتی کهن و فراموش شده در ایران

سلطان‌ مروارید

مروارید ، گوهر عشق و شانس

مروارید گوهری قیمتی

خواص درمانی مروارید Pearl

خواص مروارید Pearl

مروارید سنگ متولدین خرداد، گوهر شانس‌ و نیکبختی‌

شناخت مروارید،گوهر دریا

خواص درمانی مروارید

خواص درمانی و شفابخش مروارید

معرفی انواع مراورید ،شیوه شناخت مروارید اصلی از بدلی

سنگ قیمتی مروارید تاهیتی

گوهر قیمتی: مروارید آکویا

مروارید

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی