شناخت شرکت طلای نیو گینا New Guinea :: گوهرها, جواهرات و سنگهای قیمتی

گوهرها, جواهرات و سنگهای قیمتی

معرفی جواهرات نقره، انگشتر،نگین، گردنبند، سنگهای قیمتی و زیورآلات، عتیق و نقره

گوهرها, جواهرات و سنگهای قیمتی

معرفی جواهرات نقره، انگشتر،نگین، گردنبند، سنگهای قیمتی و زیورآلات، عتیق و نقره

معرفی جواهرات نقره، انگشتر،نگین، گردنبند، سنگهای قیمتی و زیورآلات، عتیق و نقره جواهر نگین انگشتر طلا عکس جواهرات نگین گوهر گردنبند سینه ریز سنگ قیمتی نقره زیورآلات
دوشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۴۹ ق.ظ

شناخت شرکت طلای نیو گینا New Guinea

شناخت شرکت طلای نیو گینا New Guinea -

کانی زایی طلای عیار بالا در Semben همراه با رگه های کوارتز اپی ترمال در ساختارهایآلتره با طول بیش از ۷۰۰ متر و عرض ۴ تا ۲۰ متر همراه با شیب شمال غربیدایک پورفیری دیوریت هورنبلند که به درون توالی شیل سیلیسی، برشی وآرژیلیتی نفوذ کرده اند....

 پروژه طلا، مس، مولیبدن با حفاری ۶۲۰۰۰ متر برای تعیین محدوده گسترش کانی زایی و در ادامه بهره برداری از چهار حفاری ...
کانی زایی مس - مولیبدن در ماده معدنی Simuku ایجاد شده است. ۱۲ پروژه طلا، مس، مولیبدن با حفاری ۶۲۰۰۰ متر برایتعیین محدوده گسترش کانی زایی و در ادامه بهره برداری از چهار حفاری درسال ۲۰۰۶ انجام پذیرفت . انتظار می رود که معدن اولیه دارای عیار بالا،کانی زایی قابل معدنکاری به صورت روباز، فرآوری به صورت لیچینگ در آن انجام شود. 
این شرکت فعالیت های اکتشافی و توسعه ای معادن را در گینه نو به انجاممی رساند. ۵ پروژه در حال توسعه شرکت شامل Sinivit، Normanby، Sehulea، MtPenck و Simuku بوده و خود مالک حداکثر سهام ها بوده وآزمایش هایی مهمی در زمینه حفاری و ترانشه زنی سطحی انجام داده است .چهار پروژهاولیه مربوط به طلا و پنجمین پروژه مربوط به مس- مولیبدن همراه با فلزات دیگربوده است.
برنامه های شرکت برای تعیین سریع ذخایر و توسعه معادن تا معدنکاری به منظورگسترش چهار پروژه طلا بوده است. برای پروژه Sinivit مجوز معدنکاری و زیست محیطی داده شد و توسعه معدن آغاز گردید. در نیمه دوم سال ۲۰۰۶ انتظار می رود ساختارها کامل گردد وتولیدات از اواخر همان فصل و اوایل فصل سوم ۲۰۰۶ آغاز گردد. حفاری این ذخایر در فصل دوم سال ۲۰۰۶آغاز خواهد شد.
این شرکت سرمایه گذاری بیش از ۵۰% در هفت پروژه دیگرانجام داده است. پنج تا این هفت پروژه بوسیله خود شرکت و با سرمایه گذاری مشترک شرکت VangoldResources انجام پذیرفت و دو پروژه دیگر به ترتیب بوسیله شرکت های VangoldResources و Celtic/Triple Plate Junction موردسرمایه گذاری قرار گرفتند.
-  نتایج اقتصادی
در طول سال ۲۰۰۵ شرکت:
درحدود ۲۰۰۰۰۰ سهم عادی از شرکت دیگر با ارزش ۷۴۰۰۰ دلار به عنوان پرداخت برای مواد معدنی، که ۲۰۰۰۰ سهم (۷۴۰۰ دلار) به عنوان قسمت سوم هزینه ها پرداخت شد.
در طول سال ۲۰۰۴ شرکت:
۱۴۰۰۰۰۰ سهم عادی با ارزش ۷۴۷۵ دلار برای بدست آوردن ۵۰ درصد Kanon منتشر کرد.
دریافت ۲۰۰۰۰۰ سهمعادی شرکت دیگر با ارزش ۱۰۴۰۰۰ دلار برای پرداخت مواد معدنی، که ۲۰۰۰۰ سهم ( با ارزش ۱۰۴۰۰دلار) به عنوان قسمت سوم هزینه ها پرداخت گردید.
۱۵۰۰۰۰ سهم عادی با ارزش ۶۷۵۰۰ دلار برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شد.
پروژه ها
- پروژه طلای Sinivit
پروژه طلای Sinivit ( سابقاً به نام پروژه Wild Dog معروفبوده) در ۵۰ کیلومتری جنوب- جنوب غرب Rabaul در کوه های Baining، Gazelle Peninsula در شرق ایالت New Britain،PapuaNew Guinea واقع شده است. در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۵، شرکت کلموافقت نامه هایی را که از دولت گینه نو در آغاز فعالیت پروژه طلای Sinivit دریافتنموده بود، اعلام کرد.
 پروژه اولیه شامل معدنکاری کلاهک اکسیدهکوارتز، تلورید، مس، طلا می باشد. گرچه پروژه اولیه عمر کوتاهی داشته، اماطلای NewGuinea برنامه های اکتشافی- توسعه ای با هدف تعیین کانی زایی طلا درمنطقه انجام داده است. کانیزایی شناخته شده به صورت باز در اعماق بوده و تعدادی از آنها درون ماده معدنی Sinivitهنوزشناخته نشده اند. پتانسیل افزایش کانی زایی پروژه در گزارش تکنیکی مستقل بوسیله Peter Christopher درتاریخ اکتبر ۲۰۰۲ شرح داده شد. در مجموع ۱۲۲ حفاری الماسه مجموعاً به طول ۱۷۷۷۵متر و ۶۲ گمانه چرخه معکوس مجموعاً به طول ۲۶۰۰ متر در این پروژه کامل شدند.
- پروژه Normanby
پروژهNormanby در ایالت Milne Bay گینه نو ( شامل دو لیسانس اکتشافی ) در شمال غرب، در طول امتداد آن، و با زمین شناسی معدن Misima متعلقبه Placer Dome باذخیره ۵ میلیون انس طلا شباهت دارد. این پروژه در مجاورت پروژه Sehulea واقع شده است.
تقریباً ۹۸ گمانه،اساساً RC کوتاه و گمانه حفاری الماسه، در سه نهشته Imwauna،Knob و Wahola کامل شدند. کانی زایی در تمام نهشته ها دیده شده اما بیشتر فعالیت ها بر روی Imwauna انجام شد. چندین کیلومتر حفاری برای ترانشه ها تکمیل شد.
در Imwauna حفرگمانه با طول ۹/۲۰ متر با عیار ۰۴/۲۲ گرم درتن طلا، ۵/۴ متر با عیار ۸۹/۱۰ گرم درتن،۸/۳ متر با عیار ۳/۲۷ گرم درتن طلا، ۲/۷ متر با عیار ۵/۱۶ گرم درتن، ۶ متربا عیار ۳۹/۶ گرم درتن طلا، ۹ متر با عیار ۸۷/۱۲ گرم درتن طلا، ۲۵ متر با عیار ۲۹/۱ گرم در تن انجام شده است. درحفاری های نهشته Knob، ترانشه حفر شده ۵/۰ گرمدرتن طلا با عرض ۳۲۰ متر شامل ۲۰ متر با عیار ۴/۱ گرم در تن طلا ایجاد شده است.
در Wahola ۱۴ گمانه با عیار بیش از یک گرمدرتن طلا حفر شدند و بهترین این عیارها در ۴ متری ۵۷/۵ گرم درتن، ۵/۱ متر با عیار۲۱ گرم درتن و ۸/۳ متر با ۵۹/۳ گرم درتن طلا بوده است.
- پروژه Sehulea
پروژهSehulea در ایالت Milne Bay در شمال غرب گینه نو، در طولامتداد و در منطقه ای با زمین شناسی مشابه معدن Misima متعلق به شرکت Placer Dome با ذخیره ۵ میلیون انسی ایجادشده است.تقریباً۶۰ حفاری الماسه، عمدتاً گمانه RC کوتاه، بر روی شش نهشته منطقهکامل شد. اگرچه بسیاری از این حفاری ها در نهشته Weioko در قسمت شمالی پروژه انجام شده است.
تعدادی از این حفاری ها دارای عیار بین ۱ تا ۳ گرم درتن طلا در Weioko تعیینشده است، از قبیل ۲۷ متر با عیار ۰۷/۲ گرم درتن (۱/۱۷ گرم درتن نقره)، در ۵/۱ متر ۹۰/۱۹گرم درتن طلا، ۵۲ متر با عیار ۷۲/۱ گرم درتن، ۴۶ متر با عیار ۵۷/۱ گرمدرتن، ۷۰ متر با ۶۵/۰ گرم درتن طلا تعیین گردیده است. در نمونه های ترانشه ای در Weioko در ۱۶ متر حفاری ۰۳/۲۰ گرم درتن طلا،۲۸ متر با عیار ۱۹/۵ گرم درتن طلا و ۲۶ متر ۷۰/۵ گرم درتن طلا بدست آمد.
 در نهشته Gwamogwamo کانی زایی سولفیدی توده ای در ۶متر حفاری با ۸۵/۰ گرم درتن طلا و ۷۴/۱ درصد مس بدست آمد.
نهشتهWeioko در ابتدا بوسیله آنومالی طلا در خاک و قسمتی از منطقه بزرگ کهبه طوروسیع دارای آنومالی طلا و آرسنیک همراه با هم بوده است، تعیین شد. نمونه های اکتشافی از Weioko باارزش بیش از ۱۰ گرم درتن مورد توجه قرار گرفته است، اما اکتشافات زیاد عیار بالایی را در مناطق دور از Weioko نشان نداده است.
کانی زایی در امتدادی به طول ۶۰۰ متر و تا عمق ۱۰۰ متری نشانداده شده است. کانی زایی به صورت بی انتها به سمت شمال و جنوب و عمق توسعه یافته است.
- پروژه Simuku & Mt Nakru
پروژه طلا- مس پورفیری West New Britain محدوده ای به مساحت ۹۱ کیلومترو چندین کانسار طلا و مس در منطقه را شامل می شود. اکتشافات درسال های اخیر بر روی ۳ محدوده متمرکز شده است.
Simuku در بهترین حفاری ها شامل ۴۰ متر با عیار ۶۴/۰ درصد مس، ۲۷۷ متر با عیار ۳۳/۰ درصد مس، و ترانشهها شامل ۳۳ متر با ۶۳/۰ درصدمس، ۱۹/۰ گرم درتن طلا، ۷۷ گرم درتن مولیبدن، ۴۸ متر با عیار ۶۷/۰ درصد مس، ۱۲/۰ گرم در تن طلا و ۶۹۱ گرم درتنمولیبدن بوده است.
Mt Nakru با هر دو نوع رگه غنی از طلا، سولفید پایینو استوک ورک غنی از مس و رگه های سولفید بالا میزبان تپه ها- برشهای ریوداسیتی می باشند، بهترین عیار در گمانه در ۹۴ متری با ۴۶/۰ گرمدرتن مس و ۴۲/۰ درصد مس، ۷۴ متر با عیار ۷۸/۰ درصد مس و بهترین ترانشه ۳۶ متربا عیار ۵۴/۲ گرم درتن طلا و ۲۴۵ متر با عیار ۸۰/۰ گرم درتن طلا بودهاست.
در Pleysumiبهترین عیار در گمانه ۴۴ متری ۸۵/۰ درصد مس و در ۳۳ متری ۴۲/۰ درصدمس بدست آمد.
این پروژه ها دارای موقعیت بسیار عالی در جایگزینی وتوسعه سیستم مس پورفیری با امکان سنجی طلا و مولیبدن در ناحیه در دسترستر و در ناحیه ای با ارزش کمتر در گینه نو هستند. اکتشافات اخیر بر رویپروژه Simuku متمرکزشده است.
- پروژه Mt. Penck
این ماده معدنی دارای لیسانس اکتشافی ۱۳۲۲۱۰۱.۴ کیلومتر مربعمحدوده کانی زایی واقع در ایالت West New Britain واقع در ۵۵ کیلومتری غرب پایتختو بندر Kimbe واقعشده است. دستیابیبه زون اصلی شناخته شده درون کانی زایی های اندک، شمال ساحل New Britain شناخته می شوند.
گستردگی طلا در نمونه های سنگی، خاکی و آبراهه ای درون Mt Penck کهیک لایه فرسایش یافته آتشفشانی است، دیده می شود. کانی زایی شناخته شدهعمدتاً درون امتداد شمالی "زون ساختاری" در حاشیه شمال غربی Mt Penck تعیینگردیده است. این "زون ساختاری" دارای عرض بیش از ۸۰۰ متر و دارای بیش ازچندین کانی زایی در طول می باشند. درون این زون، زون های خطی آلتراسیونکوارتز- آرژیلیتی با کانی زایی طلا، که به صورت منحصر به فرد از ۲۰۰ مترتا ۸۰۰ متر در طول و از ۱۵ متر تا بیش از ۱۵۰ متر در عرض تغییر خواهند کرد.
کانسار Kavola East به عنوان بهترین زون تعیین شده در Mt Penck بودهو حفاری های اولیه برای تست آن تعیین شده اند. کانی زایی Kavola East درون سنگ های آتشفشانی آلتره آرژیلیتی با درجه سیلیسی شدن متوسط تا قوی دیده می شوند.
آن شامل ۴۰۰ متر طول و ۲۰۰ متر عرض آنومالی طلا در نمونه خاکی و نتایجترانشه ها شامل ۹۷ متر با عیار ۳۹/۳ گرم درتن طلا، در گمانه ۲۰ مترعیار ۷۷/۲ گرم درتن، ۵ متری با عیار ۶۰ گرم درتن، ۴۰ متری با عیار ۸۹/۸ گرم درتن طلا، ۱۳۱ متر با عیار ۳۶/۲ گرم درتن ودر حفاری ۶۴ متری عیار ۵/۲ گرم درتن طلا بدست می آید.
کل حفاری ها در Mt Penck بوسیله شرکت طلای New Guinea و مکتشفان قبلی مجموعاً با ۳۷۹۴متر در ۴۷ گمانه انجام پذیرفت. برای مثال بهترین عیارها تاکنونحفاری ۱۳ متری با عیار ۰۶/۳ گرم درتن طلا، ۱۰ متری با عیار ۹۹/۱ گرم درتنطلا، ۷۲ متر با عیار ۷۹/۱ گرم ( شامل ۴۳ متر با عیار ۳۵/۲ گرم درتن طلا)،۱۰ متری با عیار ۸۴/۱ گرم درتن طلا، ۳۳ متر با ۴۱/۲ گرم درتن و ۲ متر با۷/۳۶ گرم درتن طلا بوده است.
- پروژه Allemata
ترانشه ها و برنامه های ژئوشیمیایی سطحی و نقشه های زمین شناسیبوسیله NGG دردو زون ساختاری جداگانه تعیین گردیدند، هر کدام شامل کانی زایی گسترده طلا باتعدادی بارهای عیار بالای طلا ( ۱ تا ۱۰۰ گرم درتن طلا) به علاوه رگه های با عیار پایین تر (۱/۰ تا ۱ گرمدرتن) بوده اند.
این زون ها با امتداد شرقی- غربی دارای طول بیش از ۴۰۰ متر و عرض تقریبی۱۰۰ متر بوده اند. نتایج ترانشه ها از این نهشته های عیار بالا به صورتزیر بدست آمد: از ۴/۱ متری عیار ۹/۷۱ گرم درتن طلا( درون زون با عرض ۴متر ۷/۱۸ گرم درتن) و ۴ متر با عیار ۱۰۰ گرم درتن طلا.
دو زون کانی زایی شرقی- غربی که در پاراگراف اول به آنها اشارهشد به نام های Ulo UloNorth، UloUlo South و به صورت محلی درون گابروی آرژیلیتی ایجاد شده است.
قبل از معدنکاری زیرزمینی کانی زایی عیار بالا دستیابی به زون Ulo Ulo North میسرشد اما معدنکاری به علت جنگ متوقف شد. ترانشه زنی و نقشه برداری در کانسار Kiayahedebadeba Creek درمیزبان سولفید سیلیس- رسی مشابه با Ulo Ulo می باشد. نمونه برداری مجدد با حفاری ترانشهها بوسیله مکتشفانقبلی تا عیار بیش از ۴۵/۱۰ گرم درتن تعیین گردید. نمونه های سنگی مشابه در KiayahedebadebaCreek شامل ۱ متر با عیار ۹۶/۲ گرم درتن طلا، ۷ متر باعیار ۴۳/۱ گرم درتن طلا و شامل ۲ متر با عیار ۴ گرم درتن طلا بوده است.
حفاری برای دستیابی به معدنکاری حجمی ( روباز) یا پتانسیل عیار بالای منحصربه فرد با زونUlo Ulo North در اواخر می ۲۰۰۵ آغاز گردید. پیش بینی شدکه اولین نتایج از سپتامبر ۲۰۰۵ بدست آید.
- پروژه Bismarck
منطقه پروژه Bismarck در ایالت Enga،۱۰۰ کیلومتریشمال شرقی معدن طلایPorgera و ۷۰ کیلومتری شمال غرب شهر Mt Hagen واقع شده است. کانی زایی طلا-مس در Bismarckهمراه با آلتراسیون در اطراف توده نفوذی جایگزین شده دررسوبات در نظر می گیرند.
طلای آبرفتی در سال ۱۹۴۸ و در محل دیگری در سال ۱۹۶۱ یافت گردید. طلااز معدنکاری آبرفتی مقیاس کوچک از دهه ۱۹۵۰ بدست آمد.
۱۱ حفاری الماسه در مجموع ۱۱۵۸ متر از نهشته های Tekim و Semben بدستخواهد آمد.بهترین نتایج شامل ۲۹ متر با عیار ۱/۲ گرم درتن طلا، ۲۵/۲ متر با ۳/۲۱ گرم درتن طلا و ۶/۵۴ متر با عیار ۸/۰ گرم درتنبدست آمد. برخی از گمانه هیچ کانی زایی را ثبت نکرده اند. ترانشه ها روی ۴ کانسار ( با طول بیش از ۱۰۰۰ متر) نتایجی شامل ۹۰ متر با ۴۲/۱ گرمدرتن طلا در Tekem، گمانه ۳ متری با عیار ۱۵۶ گرم در تن طلا در Semben، ۱۷ متر با ۲۲/۱ گرم درتن در Kunapali، ۲۵ متر با ۶۲/۰ گرم درتن طلا، ۳۰متر با عیار ۱۶/۰ گرم در تن طلا در Yololam بدست آمد. برخی از ترانشه هیچ کانی زایی را نشان نمی دهند.
- کانسار Tekim
طلا همراه با نفوذی های شناخته شده در آنومالی بزرگ مغناطیسی و شباهت هایی را با Porgera Trenching در با۲۰ مترطول ۹۹/۶ گرم درتن، ۹۰ متر با عیار ۴۲/۱ گرم درتن، ۷۵ متر با ۱ گرم درتن و۲۵ متر با عیار ۸/۴ گرم درتن توسط حفاری اکتشافی Scout از پنج گمانه الماسه (بوسیله اکتشافاتقبلی) در تقاطع با زون کانی زایی عیار پایین طلا ( ۸۰ متر با عیار ۵/۱ گرم در تن) بازون اکسیده غنی شده (۲۹ متر با عیار ۱/۲ گرم درتن طلا) و همچنین زون عیاربالا با ۷۵/۰ متر با عیار ۲۳ گرم درتن تعیین گردید.
عیار بالاتر (بیش از ۵/۰ گرم در تن) زون هسته طلا زون خاکی در امتداد شمالغرب- جنوب شرق با طول ۸۰۰ متر و عرض ۵۰ متر، با زون اضافی بزرگ به طول ۴۵۰طول و بیش از ۱۵۰ متر عرض با امتداد شمال شرقی- جنوب غربی می باشند.
نقشه آنومالی طلا در خاک پروژه طلای Tekim
 بیشترین عیار بیش از ۱ گرم در تن طلا و مقطعی به طول ۲۲۰ متر با عیار بالاتر را در شمال غرب منطقه تشکیل داده است.همچنین در مقطع دیگری با آنومالی بیش از ۱/۰ گرم درتن طلا با امتداد شمال غرب- جنوب شرق از مغزه با عیار بالاتر به جنوب شرق با طول بیش از ۶۰۰ متر و عرض تقریبی ۱۵۰ متر بوده است. تعدادی آنومالی کوچکتر (با طول ۱۰۰ متر) درزون عیار بالا (بیش از ۵/۰ گرمدرتن) وجود دارد.
آنومالی طلا با عرض ۳۰ تا ۵۰ متر و طول بیش از ۴۰۰ متر در زون شکستگی باشیب ۶۰ درجه به سمت جنوب شرق بوده است. شیل ها درون دایک های اسیدی تاحدواسط و سنگهای دانه ریز (آتشفشانی Kana ) نفوذ کرده اند.
عیار طلا در خاک منطقه ۷۸/۱۸ گرم درتن و در سنگ های منطقه ۷۶/۵ گرمدر تن با همراهی شدید کانی های طلا، آرسنیک و مس بوده است.
- کانسار Semben
کانی زایی طلای عیار بالا در Semben همراه با رگه های کوارتز اپی ترمال در ساختارهایآلتره با طول بیش از ۷۰۰ متر و عرض ۴ تا ۲۰ متر همراه با شیب شمال غربیدایک پورفیری دیوریت هورنبلند که به درون توالی شیل سیلیسی، برشی وآرژیلیتی نفوذ کرده اند.
ترانشه زنی در منطقه نتایج زیر را بدست داد: ۳ متر حفاریبا ۱۵۶ گرم درتن طلا، ۵/۴ متر با۵/۲۳ گرم در تن و ۲ متر با عیار ۱۷ گرم درتن با طلای دانه درشت ظاهر میشوند. ۴ حفاری الماسه اکتشافی ( بوسیلهمکتشفان قبلی) در تقاطع با رگه های کوارتز طلادار درحاشیه دیوریتی انجامشد و بهترین نتایج آن شامل ۷۵/۰ متر با عیار ۵/۲۳ گرم درتن و ۲/۸ متربا ۴۲/۳ گرم درتن بوده است.
پروژه Fergusson
لیسانس اکتشافی Fergusson درون جزیره Fergusson در ۸۰ کیلومتری شمال شرق شهر Alotau درایالت MilneBay گینه نو واقع شده است. سیستم طلای اپی ترمال با سن پلیوسن تاعهدحاضر به علاوهتعدادی کارهای اکتشاف طلای آبرفتی مقیاس کوچک عرضه شده اند.
دورتر از این ماده معدنی، دو کانسار طلا به نام های Wapolu باذخیره ۶/۷ میلیون تنی و عیار ۵۵/۱ گرم درتن طلا و Gameta با۴ میلیون تن ذخیره و عیار ۳۶/۲ گرم درتن، قرار دارند. ۸۶ گمانه بر روی ۶ کانساربوسیله مکتشفان قبلی حفر گردیده بود. بهترین نتایج از گمانه ها شامل ۴۴متر با عیار ۷۰/۰ گرم در تن، ۲۵ متر با عیار ۹۳/۲ گرم درتن طلا، ۲۰ متر با۰۴/۳ گرم درتن،۴۵/۱۴ متر با ۱۸/۴ گرم درتن طلا تعیین گردیده است. برخی ازاین حفاری ها با سطح پایین طلا یا مینرالیزه نشده وجود دارد.
در کانسار Igwageta، با سنگ میزبان متامورفیک با عرض بیش از ۳ متر، رگه ایکوارتز کربناته اپی ترمال تعیین شده است. اکتشافات قبلی بوسیله Union Mining NL انجامشده است، این کانساردارای طول ۱۵۰۰ متر و عرض ۵۰۰ متر طلا در خاک به علاوه چندین نتیجه مهم درارتباط با این ترانشه ها تعیین گردید.
پروژه  Yup River
مادهمعدنی Yup River درمرز غربیگینه نو در غرب ایالت Sepik در ۱۰۰ کیلومتری جنوب Vanimo واقع شده است. در این پروژه معدنکاری طلای آبرفتی مقیاس کوچک در اطراف منطقه Amanab در۶۵ سال گذشته انجام شده است، که تولیدی بین ۷۵۰ گرم تا ۳ کیلوگرم در ماهداشته است. کانی زایی طلا به صورت رگه ای، استوک ورکی و کانسارهای پراکنده قبل از الیگوسن، متادولریت Amanab که به داخل متامورف ها نفوذ کرده است، ایجاد گردیده است.
آنومالی طلای Amanab در محدوده ۶۰ کیلومتر مربعی با نتایج تاحداکثر ۱۰۷ گرم درتن در رسوبات رودخانه ای و آبرفتی تعیین گردید. نمونه های خاکی در قسمت کوچکی از این محدوده در یک آنومالی خاکی بی انتها با ابعادیک کیلومتر در ۷۰۰ متری تعیین شد.
آنومالیBiaka دارای ابعاد ۱۵ در ۴ کیلومتر بوده و بوسیله نمونه های رسوبی رودخانه ای با عیار ۱۸۴ گرم در تن تعیین شد. آنومالی Yumor دارای طول ۶ کیلومتر بوده و بوسیله نتایج رسوبات رودخانه ای با عیار ۵/۷۷ گرم درتن طلا تعریف شدند.
- پروژه Crater Mountain
پروژهCrater Mountain در گینه نو، ایالت Eastern Highlands واقع شده است، و دارای تقاطعطلا در گمانهها همچون ۱۱۵ متر گمانه با ۸۳/۱ گرم درتن طلا، ۲۴ متر با عیار ۵۵/۶ گرمدرتن درون محدوده ۱۲ کیلومتری کانی زایی بوده است.
هفت گمانه در کانسار Nevera کامل شدند، CraterMountain دارای تقاطع هایی چون ۱۱۵ متر با ۸۳/۱گرم درتن طلا ( شامل ۳ متر با عیار ۱۶/۱۴ گرم درتن)، ۲۴ متر با ۵۵/۶ گرم درتن ( شامل ۲ متر با ۶/۵۲ گرم درتن طلا و ۲متر با ۰۱/۱۹ گرم درتن)، ۱۴ متر با ۶۶/۱ گرم درتن طلا، ۸ متر با۵۱/۱ گرم درتن ( شامل ۴ متر با ۱۷/۲۲ گرم درتن) و ۴ متر با عیار ۲۵/۴ گرمدرتن و ۶ متر با ۲۲/۲ گرم درتن طلا بوده است.
موقعیت پروژه Crater Mountain و کانی زایی طلا بر روی نقشه
ناحیه اصلی کانی زایی شامل کانسار Nevera منطقه ای به مساحت ۱۲ کیلومتر مربع میباشد. بیشتر مناطق به جز برخی ژئوشیمی های سطحی کاملاً کشف نشده اند.
پروژهCrater Mountain در ایالت Eastern Highlands گینه نو در جنوبشرق و درون مناطق با خصوصیات زمین شناسی شاخص که شامل کانسارهای طلای Porgera و Mt Kare هستند،قرار گرفته اند.
این پروژه قسمتی از سنگ های آتشفشانی لایه ای نفوذ کرده به توالی رسوبات دانه ریز می باشند. کوارتزفلدسپات پورفیری، کوارتز دیوریت و دیگر دیوریت های نفوذی و آتشفشانی های آندزیتی همراه باکانی زایی طلا و مس در امتداد شمالی به سمت شمال شرق به طول ۲۵ کیلومترایجاد گردیده است. کانی زایی در چندین محل در طول این ساختارها شناخته شدهاست اما بیشتر فعالیت ها در انتهای شمالی کانسار Nevera کامل گردیده است.
- پروژه Feni
۵۰ درصدمالکیت این پروژه در اختیار شرکت طلای New Guinea و ۵۰ درصد بقیه در اختیار شرکت Vangold Resources بودهو سرمایه گذاری در فوریه ۲۰۰۳ انجام شده است، VangoldResources سرمایه گذاری ۱۵۰۰۰۰۰ دلاری برای اکتشافاتانجام داد تا در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵ حدود ۵۰ درصد سهام پروژه Feni را بدست آورد، بعلاوه ۱ میلیوندلار را پیش از ۳۰ ژوئن ۲۰۰۶ برای بدست آوردن ۲۵ درصد سهام پروژه اختصاص داد.
از لحاظ زمین شناسی پروژه Feni به معدن Lihir شباهت دارد. پروژه Feni در ایالت New Ireland گینه نو در جنوب شرقی درامتداد طول معدن طلایLihir واقع شده است.
جزایرFeni شامل دو جزیره، Ambitle و Babase بودهکه هر دو زمین شناسی مشابه داشته و شامل کانی زایی طلای پراکنده شناخته شده بوسیله حفاری های انجام شده، آلتراسیون های مشابه و نفوذی آلکالنمشابه به جزایر Lihir ( با ذخیره۴۲ میلیون انسی طلا) تعیین گردیده است.
تعدادی از گمانه های حفر شده دارای عیاری بین ۱ تا ۱۰ گرم درتن بوده اند که شامل ۱۱۴ متر با عیار ۱۲/۱ گرم در تن طلا و ۲/۰ درصد مس، ۹/۱۹ متربا ۱۳/۲ گرم درتن طلا، ۲۵/۱۵ متر باعیار ۵۶/۲ گرم درتن، ۱۶ متر با عیار ۳/۲ گرم در تن طلا، ۵۲ متر با ۶۵/۱ گرم در تن، ۱۰ متربا ۷/۵ گرم درتن طلا و ۳ متر با ۱۰ گرم در تن طلا می باشند.

مقالات مشابه :

معرفی گوهرها و سنگ هاى قیمتی افغانستان

معرفی سنگ های قیمتی صنعتی کهن و فراموش شده در ایران

سلطان‌ مروارید

مروارید ، گوهر عشق و شانس

مروارید گوهری قیمتی

خواص درمانی مروارید Pearl

خواص مروارید Pearl

مروارید سنگ متولدین خرداد، گوهر شانس‌ و نیکبختی‌

شناخت مروارید،گوهر دریا

خواص درمانی مروارید

خواص درمانی و شفابخش مروارید

معرفی انواع مراورید ،شیوه شناخت مروارید اصلی از بدلی

سنگ قیمتی مروارید تاهیتی

گوهر قیمتی: مروارید آکویا

مروارید

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی