شیوه گمانه زنی کشف طلا :: گوهرها, جواهرات و سنگهای قیمتی

گوهرها, جواهرات و سنگهای قیمتی

معرفی جواهرات نقره، انگشتر،نگین، گردنبند، سنگهای قیمتی و زیورآلات، عتیق و نقره

گوهرها, جواهرات و سنگهای قیمتی

معرفی جواهرات نقره، انگشتر،نگین، گردنبند، سنگهای قیمتی و زیورآلات، عتیق و نقره

معرفی جواهرات نقره، انگشتر،نگین، گردنبند، سنگهای قیمتی و زیورآلات، عتیق و نقره جواهر نگین انگشتر طلا عکس جواهرات نگین گوهر گردنبند سینه ریز سنگ قیمتی نقره زیورآلات
چهارشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۶، ۰۶:۲۷ ب.ظ

شیوه گمانه زنی کشف طلا

شیوه گمانه زنی کشف طلا

  عمیق ترین قسمتی که به وسیله ی حفر گمانه، ضخامت مورد قبول و عیار مناسب به دست آمده است عمق 140 متری از سطح زمین است زیرا از این عمق پایین تر هم ضخامت رگه و همعیار آن به اندازه ی قابل ملاحظه ای کم شده است که...

  به منظور شناخت موقعیت ماده ی معدنی طلا دار در اعماق پایین تر، از حفر گمانه های اکتشافی مغزه گیری استفاده ...

به منظور شناخت موقعیت ماده ی معدنی طلا دار در اعماق پایین تر، از حفرگمانه های اکتشافی مغزه گیری استفاده می شود. این گونه حفریات امروزه بهوسیله ی دستگاه های حفاری مغزه گیری مدرن انجام می گیرد.

انتخابمحل گمانه ها بسیار بااهمیت بوده و کاملاً بایستی از تمامی جوانب بررسی ومورد توجه قرار داده شود. با در نظر گرفتن مسائل زمین شناسی منطقه و باتوجه به اطلاعاتی که پس از تهیه ی نقشه های زمین شناسی و تکتونیکی معدنمورد مطالعه و به دنبال حفر ترانشه ها و تونل های اکتشافی در افق هایمختلف به دست آمده، وضعیت ماده ی معدنی را مشخص کرده و محل دهانه هایگمانه های اکتشافی جهت حفر آنها انتخاب می شود به عنوان مثال در معدن طلایچاه خاتون ( موته ی اصفهان )

چون ماده ی معدنی به صورت پر شدگی در داخلیگسل های اصلی منطقه است در بررسی های زمین شناسی و با حفر ترانشه ها وتونل های مختلف متعدد در افق های مختلف امتداد و جهت شیب این گسل ها مشخصشده است لذا محل گمانه های اکتشافی مغزه گیری، در جهت عمود بر امتداد وشیب این گسل ها به نحوی انتخاب شده است که عمود بر ضخامت ماده ی معدنی،این ماده را در عمقی پایین تر از افق تونل های موجود در معدن قطع کند،معمولاً بایستی گمانه ها طوری انتخاب شوند که در اولین مرحله ماده ی معدنیرا در 20 متر پایین تر از افق پایین ترین تونل موجود در معدن قطع کنند

در صورت مثبت بودن نتایج، گمانه های مرحله دوم به نحوی انتخاب و حفرخواهند شد که افقی حدود 20 متر پایین تر از افق قطع شده به وسیله ی گمانههای اولین مرحله را قطع کرده و مغزه گیری نمایند این مراحل تا ضعیف شدنضخامت و عیار پایین تر از حداقل عیار در نظر گرفته شده (cutoff gread) ،پیش خواهد رفت، اما مسئله ای که بایستی مورد توجه قرار داده شود این استکه در مواردی که رگه ی مورد اکتشاف دارای ضخامت قابل ملاحظه ای نبوده وعیار هم در حدی نباشد که کنده کاری های بسیار عمیق از نظر اقتصادی ( درحال حاضر ) مقرون به صرفه باشد انجام عملیات حفاری گمانه های اکتشافی خیلیعمیق می تواند متوقف شود به عنوان مثال در معدن طلای موته چون ضخامت مادهی معدنی طلادار با گسترش شکاف دو دیواره گسل ها ارتباط مستقیم دارد و گسلها هر چه به طرف عمق پیش می روند، بسته تر می شوند.

 لذا عمیق ترین قسمتی که به وسیله ی حفر گمانه، ضخامت مورد قبول و عیار مناسب به دست آمده است عمق 140 متری از سطح زمین است زیرا از این عمق پایین تر هم ضخامت رگه و همعیار آن به اندازه ی قابل ملاحظه ای کم شده است که با توجه به آن دو موردادامه ی عملیات اکتشافی برای اعماق بیشتر فعلاً صلاح نیست در صورتی که درمعدن طلای مازوئه در 30 کیلومتری شهر حراره در کشور زیمبابوه چون عیار طلادر اعماق بالای 200 متری هم حدود 10 گرم درتن بوده و رگه در طول قابلملاحظه ای، تغییرات عیار و ضخامت ندارد لذا در این اعماق هم اکتشاف عمقیانجام و در حال حاضر با حفر چاه های قائم استخراجی ماده ی معدنی مورد بهرهبرداری قرار دارد.

حفر گمانه ها با گرفتن مغزه از تمامی تشکیلاتدر حین حفر انجام می گیرد. نهایت دقت در گرفتن مغزه کامل بایستی انجامگیرد. از تمامی طبقات سنگ ها در طول حفاری نیاز به گرفتن مغزه ی سالم وکامل می باشد و این امر منحصر به خود ماده ی معدنی طلادار نمی باشد زیرامطالعه ی مغزه های گرفته شده از طبقات سنگ های مختلف، اطلاعات بسیار مفیدیمی دهد که در مراحل بعدی می توانند مورد استفاده قرار گیرند لذا انتخابروش های حفاری صحیح و ابزار نمونه گیر، بسیار با اهمیت است در طول زمانحفاری تمامی مغزه های بیرون آورده شده از گمانه توسط زمین شناسان مربوطهبرداشت و نمونه برداری می شود.

برداشت های زمین شناسی، سنگشناسی و کانی شناسی انجام شده بر روی مغزه های گمانه ها بر روی ستون زمینشناسی آنان پیاده و در پرونده ی گمانه ی مربوطه ضبط و ثبت می شود.

در مورد نمونه برداری از مغزه ها، در قسمت هایی که سنگ های آلتره ( دگرسان)نبوده و حاوی پیریت و سایر کانی های گوگردی نباشند از هر 5 متر طولمغزه، یک نمونه ی یک متری به نحوی که متعاقباً شرح آن خواهد آمد نمونهبرداری می شود اما در قسمت هایی که سنگ های آلتره دیده می شود و بخشی کهگمانه با گسل و توده ی ماده ی معدنی برخورد کرده است.

 از تمامی طول اینقسمت ها نمونه برداری می شود البته در این قسمت ها هم نمونه ی مربوط بههرمتر جداگانه برداشته می شوند باید دقت داشت در صورتی که طول یک بخشآلتره و یا طول مغزه های مربوط به توده ی ماده ی معدنی کمتر از یک مترباشد آن بخش بایستی جداگانه نمونه برداری شود و با بقیه ی سنگ ها مخلوطنشود و حتی در مواقعی که تغییرات رخساره ای و کانی سازی در حد چند دهسانتی متری دیده می شود هر بخش بایستی جداگانه نمونه برداری شوند.

در موردنمونه برداری از مغزه های حفاری با استفاده از دستگاه مغزه شکن (core spliter) این امر انجام می گیرد. مغزه ی مورد نظر را از جهت طولی دردستگاه مذکور قرار داده و به دو قسمت مساوی تقسیم و از هم جدا می کنند،نیمه ی اول در جعبه ی مغزه ها به عنوان بایگانی باقی می ماند، نیمه ی دومرا به وسیله ی دستگاه مغزه شکن از جهت طولی مجددا می شکنند.

حالیک قسمت از این دو قسمت جدید را در بایگانی آزمایشگاه به عنوان نمونه شاهدنگهداری و در حقیقت یک چهارم مغزه ی حاصله را در آزمایشگاه کاملا خرد ونرم و همگن کرده و نمونه ی متوسط از آن انتخاب و مورد تجزیه و تعیین عیارقرار می دهند.

عیار طلای اعلام شده از طرف آزمایشگاه مربوط بههر متراژ حفاری در کنار متراژ مربوطه در کنار ستون زمین شناسی هر گمانهیادداشت می شود و این امر نشان می دهد که در هر گمانه ای ضخامت ماده یمعدنی طلادار چه میزانی بوده و چه عیاری را دارا می باشد.

برایانجام عملیات حفر گمانه های اکتشافی در هر معدن ابتدا خطوط اکتشافی باتوجه به مشخصات زمین شناسی منطقه ی طرح ریزی شده و نقاط حفاری با فواصلمناسب از یکدیگر بر روی این خطوط انتخاب می شوند و خطوط اکتشافی نیز بافواصل مناسب و معمولا به موازات یکدیگر انتخاب می شوند.

با تکمیلحفر گمانه های مغزه گیری اکتشافی پیش بینی شده در تمامی خطوط اکتشافیموقعیت ماده ی معدنی از نظر ضخامت و عیار و سایر مسائل معدنی در اعماقمختلف مشخص می شود که این امر در نهایت در نشان دادن شکل ماده ی معدنی دردل زمین بسیار لازم و ضروری بوده و کمک شایان توجهی می کنند

مقالات مشابه کشف طلا:

تونل های کشف طلا

تعیین ذخیره در معادن طلا

شیوه نمونه برداری سیستماتیک کشف طلا

شیوه های نمونه برداری کشف طلا

شیوه اکتشاف طلا ( ژئوشیمی )

شیوه اکتشاف طلا (ژئوفیزیکی)

تاریخچه طلا در قرن بیستم

بررسی قیمت طلا

بررسی تولید طلا در جهان

آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلا

بررسی ذخائر جهانی طلا

شیوه تعیین عیار طلا

بررسی عیار طلا

عیار طلا

دلیل عیار نقره 925

طلا فلزی گرانبها

شیوه محاسبه قیمت طلا

رنگ‌های طلا

طلا در گذر زمان

احکام طلا برای مردان

۹۶/۰۱/۱۶
گوهر گوهرها

طلا

کشف طلا

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی